black and white, frame, white balloon, white fedora, black fedora, tree branches, stormy sky

2021, 2021. Oil on canvas, 132 x 192 cms.